Jesteś posiadaczem tzw. polisolokaty i chcesz uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Zadzwoń do nas, pomożemy Ci! Wprowadzono Cię w błąd podczas sprzedaży? Oferowano Ci lokatę, która okazała się polisolokatą? Nie poinformowano się o ryzykach związanych z inwestycją? Obiecywano CI nierealne zyski?

Postępowanie w 4 krokach:

1. Analiza prawna.

2. Zgłoszenie roszczeń.

3. Mediacja.

4. Postępowanie sądowe.

Wynagrodzenie: - wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanych środków - opłata wstępna

Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj szkody
Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Opis szkody:
Załączniki
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Kancelaria Prawna "Claim and Insurance Consulting" Sp.z o.o. z sziedzibą przy ulicy Wronia 45/175; 00-870 Warszawa
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności
Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@cic-kancelaria.pl
Oświadczenia
oswiadczenie
oświadczenie3
oświadczenie 4
  • Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

    Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

    Zwrot całości wpłaconych środków lub pobranej opłaty likwidacyjnej

Ubezpieczenie na życie lub dożycie z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy) to rodzaj ubezpieczenia, wskazany w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w dziale I. Umowa ubezpieczenia naz życie z UFK powinna łączyć w sobie 2 elementy: ubezpieczeniowy - ochornny oraz inwestycyjny. Elementy te powinny być przynajmniej równoważne, by nie powiedzieć, że dominującym elementem powinna być część ubezpieczeniowa, ponieważ w przeciwnym przypadku, produkt traci charakter ubezpieczeniowy, który staje się być iluzorycznym. 

 

Formy prawne Ubezpieczeń z UFK

Ubezpieczenia z UFK występują w formie Indywidualnej Umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym - czyli takiej, w której Ty jako klient jesteś zarówno Ubezpieczającym, stroną umowy ubezpieczenia zawieranej z zakłądem ubezpieczeń, jak i Ubezpieczonym, który jest objęty ochorną ubezpieczeniową. Wówczas otrzymujesz polisę ubezpieczeniową. 

Natomiast w praktyce bardzo często wystepuje forma Grupowej Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w której nie występujesz jako Ubezpieczający, tylko jako Ubezpieczony, natomiast Ubezpieczającym jest zazwyczaj pośrednik finansowy albo bank albo pracodawca, któy zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia. Wówczas otrzymujesz certyfikat albo inny dokument albo w ogóle nie otrzymasz żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

Forma prawna Ubezpieczenia z UFK ma bardzo istotne znaczenie prawne, ponieważ determinuje uprawnienia i obowiązki jakie posiadasz !!!

 

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w procesie sprzedaży Ubezpieczeń z UFK

Poniżej przedstawiamy najczęstsze nieprawidłowości zidentyfikowane w praktyce reprezentowania naszych Klientów, które występują podczas oferowania ubezpieczenia z UFK. Jeżlei w Twoim przypadku miało miejsce jedno z poniższych zdarzeń, można stwierdzić, że również wobec Ciebie został zastosowany misseling oraz nieuczciwe  praktyki rynkowe.Wówczas występują podstawy prawne do dochodzenia roszczeń zwrotu wszystkich środków wpłaconych na rzecz ubezpieczenia z UFK.

 

Zapewniono Cię, że produkt jest bezpieczną lokatą terminową bez ryzyka starty środków?

Zapewniono Cię, że w każdym czasie trwania produktu możesz z niego zrezygnować i wypłacić całość wpłaconych środków, co jak się okazało jest  niezgodne z warunkami produktu?

Zagwarantowano Ci pewny zysk, a w rzeczywistości okazało się, że nie tylko nie masz pewności zysku ale również utraciłeś wpałcone środki?

Zapewniano Cię, że po kilku latach najlepiej jest zrezygnować z produktu ponieważ wówczas będzie najwyższy zysk?

Nie przekazano Ci Warunków ubezpieczenia lub Regulaminu Funduszu lub Tabeli Opłat i Prowizji? 

Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych zapytań, brzmi TAK to mamy problem. Ale spokojnie, jest duża szansa, że go wspólnie rozwiążemy. Poniżej przedstawimy Ci zwięzły opis produktu ubezpieczeniowo – inwestycyjnego, do którego przystąpiłeś. Podczas procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK sprzadawca mógł Cię świadomie albo nieświadomie wprowadzić w błąd. Przykładek wprowadzenia w błąd jest np. przekazanie informacji, że możesz zrezygnować, rozwiązać umowę w każdym czasie, nie ponosząc kosztów albo nie informując o kosztach rezygnacji, bądź zapewniając o zyskach z inwestycji lub gdy nie przekazano Ci kompletu dokumentacji (np. polisy ubezpieczeniowej, ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu funduszu kapitałowego, tabeli opłat i prowizji) lub zapewniano Cię o innych parametrach polisolokaty, które nie mają pokrycia w dokumentacji umownej, czego skutki odczuwasz, gdy złożyłeś dyspozycję rezygnacji lub odczujesz gdy ją złożysz. Jeżeli takie okoliczności procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK miały miejsce w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami a po dokonaniu analizy dokumentacji Twojej umowy, pomożemy unieważnić Twoją umowę, co będzie skutkowało zwrotem wpłaconych przez Ciebie pieniędzy. 


Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to skomplikowany produkt finansowy, inwestycyjny. Bardzo często się zdarza, że praktycznie ubezpieczeniem jest tylko z nazwy, ponieważ w praktyce jest to produkt inwestycyjny, którego głównym celem jest inwestowanie Twoich środków w fundusze kapitałowe.

Produkt powinien w teorii pełnić 2 funkcje: ubezpieczeniową i inwestycyjną. Funkcja ubezpieczeniowa polega na ubezpieczeniu życia albo życia i dożycia. Funkcja inwestycyjna polega na inwestowaniu składek w różne instrumenty finansowe (np. fundusze kapitałowe). Bardzo często funkcja inwestycyjna jest znacznie większa niż ubezpieczeniowa. Dzieje się tak dlatego, że składki, które wpłacasz, często w znikomej wysokości pokrywają ryzyko ubezpieczeniowe ubezpieczyciela, o czym świadczą znikome gwarantowane sumy ubezpieczenia (np. 100 zł). Natomiast znaczna część pozostałej składki jest inwestowana. W temacie funkcji inwestycyjnej w tym momencie próżno się dużo rozpisywać, ponieważ każda inwestycja może być różnie skonstruowana. Inwestycja mogą być dokonywane w różne instrumenty finansowe. Jednak, co najważniejsze dla Ciebie, często tylko i wyłącznie Ty ponosisz samodzielnie ryzyko inwestycyjne. Ryzyko inwestycyjne, czyli jeżeli inwestycja się nie powiedzie i znaczna część Twoich pieniędzy przepadnie, a odpowiedzialność poniesiesz wyłącznie tylko Ty. Zdarzają się również i takie, w których występuje gwarancja wpłaconych środków, zatem w przypadku niepowodzenia inwestycji, po upływie określonego czasu, otrzymasz środki w określonej gwarantowanej wysokości.

 

Opłaty likwidacyjne oraz Ukryte opłaty likwidacyjne?

Opłaty likwidacyjne lub Ukryte opłate likwidacyjne to "kara" za to, że chcesz zrezygnować z ubezpieczenia przed czasem. Często okres na jaki jest zawierane ubezpieczenie z UFK to wiele lat np. 10 lub15 lat. WIęc jeżeli chcesz przed upływem tego czasu zrezygnować z ubezpieczenia z UFK to zakład ubezpieczeń pobierze właśnie opłatę likwidacyjną lub ukryta opłatę likwidaycjną.

 

Różnice pomiędzy Opłatą likwidacyjną a Ukrytą Opłatą likwidacyjną

Opłata likwidacyjna to wprost wskazana w Warunkach ubezpieczenia oraz Tabeli Opat i Prowizji, opłata, która jest pobierana w przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia z UFK. Natomiast Ukryta opłata likwidacyjna to również opłata za wcześniejsze wycofanie się z ubezpieczenia z UFK, tylko, że jest ona ukryta w Wartości wykupu lub Świadczeniu wykupu, które również są uregulowane w Warunkach ubezpieczenia a ich wartość jest podana w Tabeli Opłat i Limitów. Świadczenie wykupu/wartość wykupu to wartość pieniędzy jaka zostanie Ci wypłacona gdy zrezygnujesz z polisolokaty przed czasem, a zatem pomniejszone o opłatę likwidacyjną ale bez jej podania, podawana jest już tylko różnica pomiędzy wartością Twoich środków a opłatą likwidacyjną. Zatem opłata likwidacyjna i ukryta opłata likwidacyjna to pieniądze jakie pobiera od Ciebie ubezpieczyciel gdy chcesz wcześniej rozwiązać umowę. Opłaty te są często bardzo wysokiej. Nierzadko zdarza się, że jeżeli rezygnacja z polisy ma nastąpić w pierwszych latach jej trwania to utracisz całość wpłaconych pieniędzy.

 

Podstawy prawne dochodzenia roszczeń o zwrot całości wpłaconych

Jeżeli w Twoim przypadku miało miejsce zastosowanie przez spredawcę, u którego pozyskałeś Ubezpieczenie z UFK, nieuczciwych praktyk rynkowych, misselingu, możesz wówczas dochodzić roszczenia zwrotu całości wpłaconych środków pieniężnych. 

Powyższy cel można osiągnąć na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych z 2007 r. 

Przepisy art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, określa jakie praktyki rynkowe należy zakwalifikować jako nieuczciwe praktyki rynkowe. Wskazane zostały konkretne przesłanki, po spełnieniu których należy wykazać stosowanie przez przedsiębiorców - również instytucje finansowe - nieuczciwych praktyk rynkowych.

W wyniku wykazania występowania nieuczciwych praktyk rynkowych w działalniu przedsiębiorcy, na podstawie art. 12 ustawy o nieuczciwych praktyk rynkowych, można żądać określonych w tym przepisie, sankcji za takie zachoanie i czynnosci przedsiębiorcy.

Jedną z określonych w pkt 4) przedmiotowego przepisu, jest żądanie naprawienia szkód, w tym żądanie unieważnienia umowy z obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń, na zasadach ogólnych (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego). 

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Napisz co się wydarzyło, odpowiemy

Porady prawne odszkodowania

Napisz do nas

Zamów spotkanie, przyjedziemy do Ciebie