Głównymi obowiązkami osoby będącej uczestnikiem wypadku samochodowego, drogowego są:

 • Udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym;
 • Wezwanie właściwych organów publicznych, w szczególności Policji, w sytuacji gdy są ofiary wypadku lub występuje podejrzenie, że mogło zostać popełnione przestępstwo (nie ma obowiązku wzywania Policji w przypadku szkód drobnych, w których nie ma osób rannych);
 • Wykonanie odpowiednich czynności zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu, w którym doszło do wypadku;
 • Wykonanie czynności, mających na celu zmniejszenie lub zatrzymanie szkody, w miarę możliwości;
 • Przekazanie uczestnikom wypadku samochodowego, drogowego,  informacji, pozwalających ustalić dane uczestników wypadku oraz właściwego zakładu ubezpieczeń sprawy szkody;
 • Przekazanie właściwemu zakładowi ubezpieczeń dowodów dotyczących zaistniałego wypadku samochodowego przez sprawcę szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), oraz osoby poszkodowane.

Istotnym jest, z punktu widzenia przebiegu postępowania likwidacyjnego i wypłaty odszkodowania, zgromadzenie materiału dowodowego. Należy to już uczynić  na miejscu wypadku. Osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze, w szczególności będzie to poszkodowany powinien postarać się o:

 • właściwe oświadczenie sprawcy szkody, które powinno w swej treści zawierać:
 • dane kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem, także dane posiadacza tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy;
 • dane dotyczące pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka i model, numer rejestracyjny);
 • szczegółowy i precyzyjny opis okoliczności wypadku drogowego;
 • możliwie w mirę okoliczności wypadku drogowego – wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;
 • szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia;
 • sporządzenie podpisanych oświadczeń przez świadków wypadku drogowego;
 • w miarę możliwości okoliczności wypadku, wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce, tzn. tak, jak  stały po zatrzymaniu.

Bardzo ważnym jest, aby w sytuacji gdy osoba, która naszym zdaniem ponosi odpowiedzialność, jest sprawą wypadku drogowego, nie zgadza się lub utrudnia dokonanie ww. czynności należy natychmiast wezwać policję.