odszkodowania-UK

Odszkodowania powypadkowe Anglia

1 1

Odszkodowania powypadkowe Anglia

Liczba osób polskiej narodowości, które w żyją i pracują na terenie Wielkiej Brytanii, przekracza 900 000. W tak dużej społeczności zdarzają się bardzo często różne sytuacje niemożliwe do przewidzenia, niosące za sobą poważne konsekwencje na zdrowiu, życiu i statusie materialnym. Wśród nich niezwykle częste stają się niestety kolizje lub wypadki drogowe. Każda osoba poszkodowana wie doskonale, jak trudne jest radzenie sobie ze stresem utraty zdrowia, koniecznością długotrwałego leczenia, zniszczeniem pojazdu niezbędnego do codziennego funkcjonowania, czy w najgorszym przypadku ? śmiercią osoby bliskiej.
Odszkodowania powypadkowe dotyczą nie tylko zdarzeń komunikacyjnych, lecz całego zakresu wypadków w pracy czy błędów medycznych i należą się każdej osobie poszkodowanej. Jednak odmienne regulacje prawne, rozmaite wyłączenia chętnie stosowane przez ubezpieczycieli, a także konieczność mierzenia się z procesem odszkodowawczym w realiach innego kraju sprawiają, że wiele osób czuje obawy przed walką o godziwe zadośćuczynienie finansowe. Postawieni pod murem twardych deklaracji ubezpieczyciela, często ulegają presji i przystają na niskie kwoty odszkodowania, które zupełnie nie odpowiadają zaznanym szkodom. W kancelarii Claim&Insurance staramy się walczyć z tym trendem. Uważamy, że każda osoba poszkodowana ma prawo do uczciwej rekompensaty i jesteśmy w stanie o nią zabiegać w imieniu klienta. Pomoc prawnika często jest jedyną skuteczną drogą do zapewnienia godziwych warunków na odszkodowanie za wypadek w UK.

Odszkodowanie za wypadek w UK ? zasady obliczania

Odszkodowania powypadkowe UK obliczane są przez ubezpieczycieli z uwzględnieniem bardzo wielu czynników oraz dokumentacji dostarczonej przez poszkodowanego. Szczególnie w tym drugim względzie należy wykazać się starannością i przemyślanym podejściem już w momencie jej gromadzenia. Trzeba pamiętać, że w interesie firmy ubezpieczeniowej leży maksymalne zaniżanie stawki ubezpieczenia. Na tym polu bardzo często występują konflikty, możliwe do rozwiązania jedynie na drodze sądowej.
Zgodnie z przepisami regulującymi odszkodowanie powypadkowe Anglia dopuszcza w procesie następujące parametry kształtujące jego wysokość: typ i wielkość obrażeń fizycznych wraz ich wpływem na życie codzienne poszkodowanego i jego rodziny, utracone dochody, szkody majątkowe, czas potrzebny do pełnej rekonwalescencji. Bardzo ważnymi pojęciami, z których należy sobie zdawać sprawę, są special damages i future losses. Te dwie kategorie trzeba koniecznie zawrzeć we wniosku o odszkodowanie, uzasadniając je w precyzyjny i udokumentowany sposób. W obszar special damages wchodzą wszelkiego rodzaju koszty sytuacyjne, takie jak kwota potrzebna na przywrócenie pojazdu do pełni sprawności technicznej oraz koszty leczenia i badań. Future losses określają wspomniane już utracone dochody, a także trudne do uchwycenia szkody psychiczne, utrudniające powrót do stanu sprzed wypadku.

Odszkodowania powypadkowe Anglia ? profesjonalna pomoc prawna

W kategorii ?odszkodowania powypadkowe Anglia’, kancelaria Claim&Insurance oferuje usługi doradcze i reprezentowanie klienta w procesie uzyskiwania odszkodowań. Rekompensata finansowa za wypadek w UK to prawo każdego poszkodowanego, a nie prezent od firmy ubezpieczeniowej. Od wielu lat skutecznie walczymy o interesy Polaków w Anglii, dając im perspektywy na szybki i skuteczny proces odszkodowawczy. Znajomość lokalnego prawa i uwarunkowań okołowypadkowych pozwala prawnikowi na dokładną ocenę każdej sytuacji i wypracowanie z klientem najlepszego rozwiązania. Przygotowujemy pisma do ubezpieczycieli i instytucji sądowych. Często już sam fakt zajęcia się sprawą przez profesjonalną kancelarię adwokacką, pozwala na zawarcie ugody na korzystnych warunkach dla poszkodowanego.
Każde odszkodowanie powypadkowe UK to szansa na powrót do normalności i rekompensaty za niczym niezawiniony stres i cierpienie. Pomogliśmy już setkom Polaków żyjącym w Wielkiej Brytanii. Co więcej, wynagrodzenie kancelarii pobieramy tylko dla spraw zakończonych sukcesem, po otrzymaniu przez klienta pełnej kwoty odszkodowania powypadkowego.

Obsługa poszkodowanych:

  • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
  • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
  • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
  • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
  • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

  • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
  • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
  • renta alimentacyjna
  • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę