rawpixel-480209-unsplash-27f765e

Odszkodowania za błąd przy porodzie

1 1

Odszkodowania za błąd przy porodzie

Niedotlenienie noworodka, zbyt późna decyzja o wykonaniu cięcia cesarskiego czy zła diagnostyka ? to tylko niektóre pomyłki popełniane przez personel medyczny. Ich skutki mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń rozwojowych, a nawet zgonu dziecka lub matki. W takich sytuacjach warto ubiegać się o odszkodowanie za błąd przy porodzie. Wprawdzie żadne środki finansowe nie zmniejszą cierpienia rodziców ani nie zrekompensują strat emocjonalnych, jednak z pewnością pomogą w leczeniu lub rehabilitacji.

Od czego zależy wysokość przyznanych środków?

Kwota, o którą można się ubiegać, zależy m.in. od rodzaju oraz liczby błędów popełnionych przez kadrę medyczną. Pod uwagę bierze się też zakres uszczerbków na zdrowiu. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia związana z wpływem sytuacji na dotychczasowe życie poszkodowanych. Bywa, że stan dziecka wymaga ciągłego monitorowania, a opiekunowie prawni muszą całkowicie zrezygnować z pracy zarobkowej, żeby zająć się pociechą.
Im większy katalog nieprawidłowości, tym wyższe wsparcie materialne. W lutym 2020 r. zasądzono odszkodowanie za błąd przy porodzie dla szpitala w Busku-Zdroju wynoszące 2 mln zł (wraz z odsetkami i dożywotnią, comiesięczną rentą w kwocie 13 tys. zł). Wyrok jest prawomocny, a na decyzję sądu wpłynął stan zdrowia chłopca, który przez niewłaściwą opiekę lekarzy cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe i wymaga stałej opieki.

Jaka pomoc przysługuje poszkodowanym?

Osoby, które doznały trwałego bądź czasowego uszczerbku na zdrowiu, mogą starać się o:

 • odszkodowanie ? przyznaje się je, aby pokryć koszty leczenia matki lub dziecka (środki przeznacza się m.in. na rehabilitację, leki, transport do placówek medycznych),
 • zadośćuczynienie ? ma ono na celu zrekompensowanie doznanych krzywd, a także strat spowodowanych ograniczeniem aktywności zawodowej bądź konieczności przekwalifikowania się,
 • renta ? wypłaca się ją w sytuacji, kiedy na skutek pomyłki personelu medycznego rodzina ma większe wydatki stałe, pod uwagę bierze się również częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.

Dlaczego warto zadbać o kompletną dokumentację?

Podstawą do wypłaty środków na drodze batalii sądowej jest udokumentowanie przewinień ze strony lekarza bądź personelu medycznego. Warto więc zebrać pełną dokumentację obejmującą nie tylko opiekę szpitalną, ale również kartę przebiegu ciąży, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie. Dobrze dołączyć również materiały zdjęciowe, np. przedstawiającą rozwój płodu w okresie prenatalnym. Dodatkowo należy też wystąpić o kserokopię kartoteki medycznej (razem z poświadczeniem o zgodności z oryginałem).

Do kiedy występuje się o odszkodowanie za błąd przy porodzie?

Roszczenia z tytułu błędów przy porodzie przedawniają się do 3 lat od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o uszczerbku na zdrowiu. Warto wiedzieć jednak, że z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić nie tylko opiekun prawny, ale również dziecko (pod warunkiem, że osiągnie pełnoletniość) ? ma ono 2 lata na zgłoszenie swoich roszczeń. Najlepiej jednak nie zwlekać z ubieganiem się o wsparcie finansowe, ponieważ dodatkowe środki są niezbędne w celu podjęcia skutecznego leczenia.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnej kancelarii

Sprawy dotyczące odszkodowania za błąd przy porodzie bywają bardzo skomplikowane, a kwoty zaproponowane przez zakład ubezpieczeniowy często nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów. Aby otrzymać maksymalną możliwą sumę świadczeń, najlepiej skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów dotyczących współpracy.


Źródło:
https://www.medonet.pl/zdrowie,2-mln-odszkodowania–szpital-zaplaci-za-blad-przy-porodzie,artykul,72489027.html

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę