odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy-USA

Odszkodowania za wypadki przy pracy

1 1

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy możliwe jest nie tylko w ramach świadczenia z ZUS. Przepisy prawne dopuszczają ubieganie się o nie bezpośrednio u pracodawcy, od którego powinno się wyegzekwować naprawę skutków zdarzenia w pracy, mieszczącego się w granicach jego odpowiedzialności. Wbrew pozorom, proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych u pracodawcy nie należy do łatwych ani przyjemnych. Pociąga za sobą konieczność znajomości prawa pracy i obowiązków firmy w zakresie BHP.
Samo ustalenie faktycznych okoliczności wypadku i spisanie protokołu powypadkowego w miejscu pracy, nie gwarantuje jeszcze sukcesu w postępowaniu o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Pracodawcy często unikają przyjęcia na siebie odpowiedzialności, zasłaniając się własnymi prawnikami. Zdany na siebie pracownik wychodzi z pozycji zdecydowanie słabszej, dlatego tak istotne staje się uzyskanie fachowej pomocy adwokata.
Aby uzyskać za zaistniały wypadek przy pracy odszkodowanie, należy wykazać odpowiedzialność pracodawcy popartą zapisami w prawie z tytułu zaniedbania lub czynu zabronionego. Poniesiona szkoda nie może opierać się na ustnej deklaracji. Konieczne jest tutaj kompleksowe podejście do tworzenia dokumentacji, która będzie bezcennym narzędziem argumentującym roszczenia na drodze sądowej.
Bardzo ważnym czynnikiem gwarantującym skuteczność procesu jest również wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy okolicznościami wypadku a zaistniałą szkodą. Nasza kancelaria zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem spraw o odszkodowania za wypadki przy pracy. Pomogliśmy już wielu osobom poszkodowanym w uzyskaniu satysfakcjonującej rekompensaty i przywróceniu właściwej jakości życia.

Na czym polega wina i odpowiedzialność pracodawcy?

Najczęstszym przedmiotem sporów o odszkodowanie za wypadek przy pracy stają się wszelkie kwestie związane z niezapewnieniem przez pracodawcę odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiał dowodowy zbierany jest na podstawie audytu specjalistów BHP, którzy analizują środowisko pracy i wykazują błędy. Jeśli zaistnieje wypadek przy pracy odszkodowanie za niego od pracodawcy będzie możliwe tylko wtedy, gdy protokół jasno stwierdzi naruszenia zasad BHP. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów prawa zajmujących się tą tematyką, którzy potrafią dokonać sprawnej oceny i rozpocząć proces przygotowywania materiałów dowodowych.
Przepisy BHP nie regulują jednak każdego aspektu, dlatego polskie prawo dopuszcza formułowanie uzasadnień dla roszczeń na podstawie powszechnie przyjętych reguł branżowych wynikających z doświadczenia. Procedury wewnętrzne zawarte w instrukcji operacyjnej miejsca pracy stanowią dobre źródło porównawcze, cechujące się dużym potencjałem dowodowym.
Inne dziedziny funkcjonowania w środowisku pracy, za które pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność, to również zasady współżycia społecznego. Na mocy postanowień Sądu Najwyższego uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy jest możliwe także wówczas, gdy pracodawca dopuści się czynów zabronionych względem pracownika dotykających sfery lojalności, uczciwości czy dobrych obyczajów. Te zasady moralne mają często wymiar ściśle praktyczny i dotyczą kwestii dyskryminacji, nierównomiernej ekspozycji na ryzyko, oferowaniu gorszych warunków pracy dla określonych osób, mobbingu, zmuszania do pracy w niekorzystnych godzinach, nierespektowanie przerw w odpoczynku itd. Jeśli na skutek tych działań pracodawcy, osoba zatrudniona ulegnie wypadkowi na przykład z powodu przemęczenia, ma ona pełne podstawy do rozpoczęcia procesu o uzyskanie rekompensaty za wypadek przy pracy.
Widać zatem, że chociaż pracownik występuje z pozycji strony słabszej względem swojego pracodawcy, ma on do dyspozycji szereg narzędzi zdolnych do korzystnego ukształtowania werdyktu sędziowskiego. Kluczowym elementem całej procedury odszkodowawczej pozostaje jednak skuteczna argumentacja roszczeń. Szkody na majątku i zdrowiu powinny być precyzyjnie określone i podparte zapisami w prawie, co dla osoby nieobeznanej z tą tematyką będzie stanowiło ogromną trudność. Dlatego nasza kancelaria przejmuje na siebie wszelkie kwestie związane z prowadzeniem spraw o odszkodowanie za wypadek w pracy. Dbamy o interesy klienta na każdym etapie sprawy, a nasze wynagrodzenie pobieramy wyłącznie w momencie skutecznego zakończenia procesu i wypłaty całej kwoty odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

Wina pracodawcy

W szczególności zawinieniem pracodawcy będzie zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Istotne jest przy tym, że pracodawca odpowiada nie tylko za naruszenie przepisów BHP, ale również za naruszenie zasad wynikających z doświadczenia życiowego czy reguł bezpiecznego wykonywania określonego rodzaju pracy.

Odpowiedzialność

Pracodawca ponosi również odpowiedzialność za naruszenie zasad współżycia społecznego (m.in. nieuczciwego postępowania czy dobrych obyczajów oraz lojalności lub przyzwoitości, lojalności wobec pracownika). Naruszenie zasad współżycia społecznego stanowi bowiem czyn niedozwolony, jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I PK 273/02 – pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom bezpiecznych narzędzi pracy oraz pomieszczeń i budynków, w których jest świadczona praca.

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę