odszkodowanie-za-wypadek-USA

Odszkodowanie za wypadek w USA

1 1

Odszkodowanie za wypadek w USA

Osoby poszkodowane w wypadku samochodowym w USA mogą czuć się zagubione w późniejszym dochodzeniu swoich praw przed ubezpieczycielem. Często finansowe skutki leczenia w Stanach Zjednoczonych osiągają astronomiczne kwoty. Dlatego tym bardziej istotne stają się skuteczne działania w procesie odszkodowawczym, prowadzące do uzyskania satysfakcjonującej rekompensaty za szkodę na mieniu i zdrowiu.
Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w USA, należy przedstawić pełnowartościową dokumentację ze zdarzenia. Ze szczególną uwagą należy odnieść się do kwestii zaistniałych szkód i ich materialnych reperkusji. Wszelkie roszczenia muszą zostać poparte profesjonalnym materiałem dowodowym, bez którego niemożliwe jest wyegzekwowanie świadczenia. Chociaż ustalony prawnie czas przedawnienia wypadków komunikacyjnych w USA wynosi 3 lata, warto działać szybko, gdyż tylko w fazie początkowej jesteśmy w stanie zebrać właściwe dokumenty. Kluczowe dla ustalenia wysokości odszkodowania za wypadek w USA stają się wszelkiego rodzaju poświadczenia medyczne i rachunki za usługi leczenia.
Zdajemy sobie sprawę, że wiedza o procedurach odszkodowawczych nie należy do powszechnych. Dlatego nasi adwokaci prowadzą poszkodowanych przez cały proces uzyskiwania świadczenia. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu dokumentacji i argumentowaniu roszczeń językiem prawnym, jesteśmy w stanie wywalczyć klientowi bardzo wysokie odszkodowania powypadkowe w USA, pokrywające koszty leczenia czy utraconych dochodów.
Wypadki komunikacyjne niestety wiążą się nie “tylko” z uszczerbkiem zdrowotnym, lecz często także ze śmiercią poszkodowanego. W tej najgorszej ewentualności rodzina zmarłego pozostaje bez środków do życia. Wysokie odszkodowanie za wypadek w USA ma moc przywrócenia normalnego trybu życia po emocjonalnej katastrofie, z jaką bliscy musieli się zmierzyć.

Pierwsze czynności po wypadku w USA

Kluczową czynnością, jaką należy zrobić po wypadku, staje się wezwanie policji do każdego zdarzenia, w którym nastąpiły znaczne szkody materialne i obrażenia fizyczne. Jednym z zadań funkcjonariuszy policji jest ustalenie odpowiedzialności i spisanie raportu, który zostanie włączony do dokumentacji przekazanej ubezpieczycielowi. Jeśli siły na to pozwalają, warto wykonać pełną dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia, uszkodzeń oraz obrażeń. Oczywiście, niestety nie każdy poszkodowany jest w stanie podjąć się takich działań o własnych siłach. Podstawowe czynności, jakie należy wykonać, koncentrują się jednak na gromadzeniu wszelkich dostępnych protokołów lub raportów, mających poświadczyć zakres wypadku i skalę uszczerbku na zdrowiu. Gwarantują one skuteczny proces odszkodowawczy, pozwalający na uzyskanie wysokiej rekompensaty finansowej.

Proces uzyskiwania odszkodowania za wypadek w USA

Osobom pragnącym uzyskać odszkodowanie za wypadek w USA zalecane jest skorzystanie z usług prawników, którzy znają amerykański rynek ubezpieczeń i są w stanie skutecznie reprezentować klienta przed pracownikami firm ubezpieczeniowych lub w czasie rozprawy w sądzie.
Pierwsza możliwość uzyskania odszkodowania w USA wiąże się z ubezpieczeniem No Fault, przyznającym świadczenia pokrywające rachunki medyczne, utratę dochodów i inne wydatki okołowypadkowe. W przypadku prostszych kolizji, odszkodowanie za wypadek w USA z tytułu ubezpieczenia No Fault może być dobrym sposobem na szybkie uzyskanie pieniędzy. Jednak wiele spraw ma swój finał w sądzie, gdzie poszkodowany nie może być zostawiony samemu sobie. Pomoc prawnika w prowadzeniu sprawy staje się nieodzowna. Nie tylko systematyzuje on dokumenty nadsyłane z różnych instytucji, lecz także sam sporządza pisma i potrafi skutecznie argumentować roszczenia poszkodowanego.
W ramach prowadzonych w sądzie początkowych rozpraw, mających na celu zawarcie ugody między stronami, pełnomocnik poszkodowanego może ocenić wysokość proponowanej rekompensaty, aby nie była ona sztucznie zaniżona. Dopiero w następnej kolejności ma miejsce faktyczna rozprawa sądowa, dająca ostateczne rozstrzygnięcie.
Kancelaria Claim&Insurance zajmuje się w kompleksowy sposób całą procedurą uzyskania odszkodowania za wypadek w USA. Prowadzimy klientów ?za rękę?, tworząc pisma i reprezentując poszkodowanego przed ubezpieczycielem. Wynagrodzenie pobieramy tylko od wygranej sprawy, po wypłacie pełnej kwoty odszkodowania. Dzięki temu klient ma gwarancję naszej rzetelności i motywacji do efektywnego działania.

Obsługa poszkodowanych:

  • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
  • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
  • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
  • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
  • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

  • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
  • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
  • renta alimentacyjna
  • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę