odszkodowanie-za-smierc-slider

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku i innych zdarzeniach losowych

1 1

Śmierć – odszkodowanie dla bliskich

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku i innych zdarzeniach losowych

Utrata życia bliskich to jedno z najcięższych doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Jest szczególnie bolesne, kiedy jest wynikiem wypadku spowodowanego przez inną osobą lub efektem zaniedbań poczynionych np. przez podmioty odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu. Ubezpieczyciele często wykorzystują zły stan psychiczny poszkodowanej rodziny i zaniżają kwotę rekompensaty. Jeśli Twój bliski poniósł śmierć odszkodowanie jest Ci należne. Zgłoś się do nas, a zadbamy o to, by towarzystwo zapłaciło prawdziwe zadośćuczynienie.

Kiedy należy się odszkodowanie w przypadku śmierci bliskiego?

Jeżeli do utraty życia doszło z winy osoby trzeciej lub w miejscu chronionym prawnie (np. zakład pracy), rodzina może wystąpić o rekompensatę. Trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciele wraz ze swoimi klientami, których reprezentują (np. pracodawcy), starają się zrobić wszystko, co jest możliwe, by nie ponieść odpowiedzialności lub możliwie najbardziej zaniżyć kwotę wypłaconej należności. Dlatego jeśli Twój bliski poniósł śmierć odszkodowanie pomożemy Ci wywalczyć w odpowiedniej wysokości, wykorzystując naszą profesjonalną wiedzę prawniczą i doświadczenie.
Możesz wysnuć roszczenia, jeśli przyczyną zgonu był:

 • wypadek komunikacyjny;
 • wypadek w rolnictwie;
 • wypadek w pracy;
 • błąd medyczny;
 • inne zdarzenia.

Komu pomagamy?

Do współpracy zapraszamy osoby, które są upoważnione do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego z powodu śmierci. Rekompensata przysługuje osobom bliskim. Może to być:

 • małżonek;
 • dzieci, wnuki;
 • rodzice, dziadkowie;
 • rodzeństwo;
 • konkubenci
 • inne bliskie osoby.

Istotne, że o odszkodowanie można wystąpić, jeżeli dysponuje się specjalną legitymacją. Możliwe jest wysnucie roszczeń dotyczących nawet zdarzenia, które miało miejsce dwadzieścia lat wstecz, jeśli sprawa nie została przedawniona. Niewiele osób wie, że moment wygaśnięcia prawa do starania się o zadośćuczynienie pojawia się trzy lata od zdobycia wiedzy o pojawieniu się szkody lub zdobyciu szczegółowych informacji o jej przebiegu, a nie trzy lata po np. wypadku.
Zgłoś się do nas, a sprawdzimy, czy przysługuje Ci jeszcze możliwość walki o sprawiedliwość. Dopełnimy wszelkich starań, by udowodnić, że przedawnienie w rozumieniu ustawy nie zaszło.

Co zyskasz, współpracując z nami?

Twoją sprawę poprowadzi wykwalifikowany prawnik, który od wielu lat zajmuje się roszczeniami wysnuwanymi wobec ubezpieczycieli. Nasi specjaliści mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Oferujemy reprezentowanie klienta zarówno w działaniach przedsądowych dążących do ugody, jak i na sali w trakcie rozprawy cywilnej.
Jeżeli Twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, wspomożemy Cię, zanim zostanie ustalona należna Ci rekompensata. Dla klientów, którzy już nam zaufani, przewidujemy zniżki.

Nasze wynagrodzenie

Pobieramy płatność w formie prowizji od wywalczonej kwoty. Dlatego zależy nam, żebyś uzyskał jak największe zadośćuczynienie. Stawkę procentową zawsze ustalamy indywidualnie. Jeśli Twój bliski poniósł śmierć odszkodowanie w wysokiej kwocie wywalczysz z naszym prawnikiem.

Rodzaje wypadków, w związku z którymi nastąpiła śmierć osoby bliskiej:

 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek w rolnictwie
 • wypadek w pracy
 • błąd medyczny
 • inne wypadki.

Poszkodowani – osoby bliskie w wypadku:

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat temu (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę