odszkodowanie-za-smierc-slider

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku i innych zdarzeniach losowych

Praesent venenatis

1 1

Straciłeś bliską osobę? Należy ci się zadośćuczynienie i renta

Wypadki, których skutkiem jest śmierć osoby bliskiej to z pewnością najbardziej bolesnych i traumatycznych doświadczeń jakie mogą się zdarzyć. W szczególności, gdy do wypadku doszło z winy osoby trzeciej zasadnym jest dochodzenie świadczeń odszkodowawczych jako rekompensata ogromu cierpienia oraz znacznych kosztów.
Przesłanką uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej oraz stosownego odszkodowania jest posiadanie legitymacji do wystąpienia z tego typu roszczeniem. Legitymacje tą posiadają najbliżsi członkowie rodziny. Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby powstałej w wyniku m.in wypadku przy pracy, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych.

Rodzaje wypadków, w związku z którymi nastąpiła śmierć osoby bliskiej:

 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek w rolnictwie
 • wypadek w pracy
 • błąd medyczny
 • inne wypadki.

Poszkodowani – osoby bliskie w wypadku:

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat temu (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę