odszkodowania-za-wypadki-w-pracy-slider

Odszkodowania za wypadki przy pracy

1 1

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Kompleksowo pomożemy Ci wyegzekwować odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, ponieważ poza odszkodowaniem z ZUS to w szczególności od pracodawcy należy żądać naprawienia skutków zdarzenia w pracy, za który pracodawca ponosi odpowiedzialność.
Dochodząc roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy, w związku ze szkodą doznaną wskutek niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nie wystarczającym jest jedynie powoływanie się na fakt wypadku przy pracy, który stwierdzony został protokołem powypadkowym. Poszkodowany powinien jeszcze wykazać ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę a także adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, jaki zaistniał pomiędzy zdarzeniem szkodzącym a powstaniem szkody.

Wina pracodawcy

W szczególności zawinieniem pracodawcy będzie zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Istotne jest przy tym, że pracodawca odpowiada nie tylko za naruszenie przepisów BHP, ale również za naruszenie zasad wynikających z doświadczenia życiowego czy reguł bezpiecznego wykonywania określonego rodzaju pracy.

Odpowiedzialność

Pracodawca ponosi również odpowiedzialność za naruszenie zasad współżycia społecznego (m.in. nieuczciwego postępowania czy dobrych obyczajów oraz lojalności lub przyzwoitości, lojalności wobec pracownika). Naruszenie zasad współżycia społecznego stanowi bowiem czyn niedozwolony, jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I PK 273/02 – pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom bezpiecznych narzędzi pracy oraz pomieszczeń i budynków, w których jest świadczona praca.

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę