3 maja 2016

Za jakie szkody zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania z ubezpieczenia OC

Ostatnie wpisyW przypadku jakich szkód zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania z OC pojazdu?

Zgodnie z treścią przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń, z tytułu posiadanego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie odpowiada za szkody:

 

  1. które polegają na polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi (właścicielowi) pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. To ograniczenie nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela;

  2. które wynikły w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;

  3. które polegają na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

  4. które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.