odszkodowanie-za-wypadki-samochodowe-slider

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania za szkodę osobową oraz majątkową, które powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego.

1 1

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest najczęstszą przyczyną powstawania szkód osobowych u jego uczestników, czyli szkód związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstroju zdrowia, ale również szkód majątkowych dotyczących utraty lub uszkodzenia mienia lub przyszłych korzyści. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym spowodowane przez pojazd mechaniczny, którego konsekwencją jest wyrządzenie innemu uczestnikowi ruchu, szkody osobowej lub majątkowej.
Ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest zobo­wią­zany do napra­wie­nia szkody wyrzą­dzo­nej w związku z ruchem tego pojazdu, która może mieć skutek w postaci śmierci, uszko­dze­nia ciała, rozstroju zdro­wia albo znisz­cze­nia, uszko­dze­nia lub utraty mienia. Pomagamy w uzyskaniu pełnego odszkodowania i rekompensaty za skutki wypadków komunikacyjnych.

Zasady odpowiedzialności sprawcy za skutki wypadku komunikacyjnego

Posia­dacz pojazdu mechanicznego ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie poszkodowanego lub szkodę w mie­niu poszkodowanego, wyrzą­dzoną przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Doznałeś szkody osobowej lub szkody rzeczowej w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym spowodowane przez pojazd mechaniczny, którego konsekwencją jest wyrządzenie innemu uczestnikowi ruchu, szkody osobowej lub majątkowej.

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest zobo­wią­zany do napra­wie­nia szkody wyrzą­dzo­nej w związku z ruchem tego pojazdu, która może mieć skutek w postaci śmierci, uszko­dze­nia ciała, roz­stroju zdro­wia albo znisz­cze­nia, uszko­dze­nia lub utraty mienia. Pomagamy w uzyskaniu pełnego odszkodowania i rekompensaty za skutki wypadków komunikacyjnych.

Rodzaje ubezpieczeń z których dochodzimy odszkodowań

 • OC odpowiedzialności cywilnej
 • AC auto casco
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zdrowia lub życia

Osoby poszkodowane którym pomagamy

 • Kierowca
 • Pasażer
 • Pieszy
 • Rowerzysta
 • Motocyklista
 • Inny uczestnik ruchu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki komunikacyjne powstałe ponad 20 lat temu
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Standard Obsługi Poszkodowanych

 • Masz gwarancję, że Twoją sprawą odszkodowawczą będzie prowadził wyłącznie wykwalifikowany i doświadczony prawnik.
 • Będziemy reprezentować Cię jako Poszkodowanego na każdym etapie postępowania, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Co do zasady wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty zgłoszenia skzody.
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania.
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z naszych usług, oferujemy atrakcyjne zniżki.

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla Poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • odszkodowanie za wszelkie koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego
 • utraty wartości handlowej pojazdu

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej z tytułu pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowania za skutki wypadków komunikacyjnych, przybiera postać prowizji od wysokości uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie to jest należne kancelarii wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania. Stawka procentowa wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego. W związku z przyjętymi standardami etyki i uczciwości, które funkcjonują w naszej kancelarii, przyjęliśmy zasadę, iż nie pobieramy wynagrodzenia od świadczeń rentowych oraz kosztów pogrzebu, ponieważ uważamy, iż odszkodowanie z tego tytułu jest należne w pełnej wysokości poszkodowanym lub osobom które utraciły bliskich w wypadku komunikacyjnym.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę