odszkodowania-USA

Odszkodowania w USA ? profesjonalna pomoc

1 1

Odszkodowania w USA ? profesjonalna pomoc

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi roszczeń odszkodowawczych wysnuwanych wobec amerykańskich ubezpieczycieli. Pomagamy poszkodowanym, którzy ucierpieli na terenie Stanów Zjednoczonych lub ich mienie zostało zniszczone nie z ich winy i starają się o odszkodowanie za:

 • zdarzenia drogowe (kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści i inne
 • osoby uczestniczące w ruchu drogowym);
 • wypadki przy pracy;
 • śmierć bliskich;
 • błąd medyczny;
 • szkody majątkowe;
 • inne zajścia.

 

Odszkodowania w USA ? rzeczywistość filmowa a prawdziwe życie

Wokół amerykańskiej polityki odszkodowawczej narosło wiele mitów. Większość osób myśli, że tamtejszy system przyznaje gigantyczne rekompensaty nawet za niewielkie zajścia, do jakich dochodzi np. w restauracjach (poparzenie kawą, przewrócenie się przez śliską podłogę itp.). W rzeczywistości wcale tak nie jest, a powszechne opinie wynikają z niewiedzy.
Oczywiście zdarzały się sytuacje, w których za poparzenia przyznawano wysokie zadośćuczynienia. Dochodziło wtedy jednak do naprawdę poważnego uszczerbku zdrowia, a przypadki takie były jednostkowe. Odszkodowania w USA niewiele różnią się od sytuacji, którą obserwujemy w Polsce. Ubezpieczyciele, nawet gdy dochodzi do mocnych uszczerbków na zdrowiu lub zniszczeń mienia, zawsze dążą do tego, by uniknąć odpowiedzialności lub drastycznie zaniżyć należności. Dlatego proponujemy pomoc w walce z nieuczciwymi towarzystwami, które żerują na nieznajomości prawa osób poszkodowanych. Samodzielna próba uzyskania należnej kwoty zazwyczaj jest bardzo trudna

Wysokie odszkodowania w USA

Nie jest zatem prawdą, że każdy otrzyma wysokie rekompensaty w Stanach bez żadnego problemu. Towarzystwa nie mają zamiaru tracić pieniędzy, a doświadczeni specjaliści zatrudnieni w takich firmach dokładają wszelkich starań, by doprowadzić do ugody z poszkodowanym niekorzystnej dla niego.
Jeżeli ofiara nie zgodzi się z decyzją i postanowi założyć sprawę cywilną, to w istocie w sądzie ma szansę uzyskać rzeczywistą przysługującą kwotę. Odszkodowania w USA bywają naprawdę wysokie. Jednak ich otrzymanie nie jest łatwe. Wymaga to doskonałej znajomości przepisów oraz doświadczenia. Poszkodowany musi przygotować się na walkę z ubezpieczycielem. Dlatego nasza kancelaria oferuje pomoc na tym polu.

Jak działamy?

Nasi klienci mogą liczyć na reprezentowanie przez wykwalifikowanego prawnika na każdym etapie toczącego się postępowania. Najczęściej finalizujemy sprawy na drodze wezwania przedsądowego i zawarcia ugody. Sporządzamy pisma z właściwą argumentacją, które zazwyczaj powstrzymują ubezpieczycieli od dalszych prób nieuczciwego zaniżania należności lub całkowitego uchylania się od odpowiedzialności. Pomożemy Ci szybko i sprawnie uzyskać realne odszkodowanie w USA.
Jeżeli działania przedsądowe nie przyniosą zamierzonego rezultatu, skierujemy w Twoim imieniu sprawę do Sądu. Oczywiście nasz specjalista reprezentuje klienta również na sali w trakcie rozprawy. Mamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu sprawiedliwości w amerykańskich postępowaniach odszkodowawczych, dlatego nasze działania są niezwykle skuteczne.

Komu oferujemy pomoc przy zaniżonych odszkodowaniach w USA?

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które uległy wypadkowi lub doznały innej szkody osobowej oraz majątkowej, mieszkając w Stanach. Uzyskanie rekompensaty możliwe jest nawet w przypadku, kiedy zajście miało miejsce 20 lat temu. Warunkiem jest zasada niezaistnienia trzyletniego przedawnienia. Jest ono liczone od momentu zdobycia informacji o uszczerbku, nie zaś od wypadku czy innego zdarzenia, za które przysługuje odszkodowanie.

Jak naliczamy wynagrodzenie?

Naszym celem jest zwycięstwo. Za punkt ambicji stawiamy wywalczenie dla Ciebie jak najwyższej kwoty, dlatego wynagrodzenie pobieramy jedynie za uzyskane odszkodowania w USA. Opłata jest prowizyjna i stanowi procentową część wynegocjowanej wartości. Możesz zatem mieć pewność, że nam, podobnie jak Tobie, zależy na tym, żebyś uzyskał jak najkorzystniejszą rekompensatę. Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby Twoja szkoda została należycie zadośćuczyniona.

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za śmierć osoby bliskiej

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę