pomoc-frankowiczom-slider

Pomoc Frankowiczom

Masz kredyt we frankach? Masz problemy z jego spłatą? Czujesz się oszukany? Możemy Ci pomóc!

1 1

Pomoc frankowiczom

Skorzystaj z naszych rozwiązań

Przeprowadzimy analizę umowy kredytowej i zaproponujemy konkretne rozwiązania. Naszym celem jest możliwie najszersze zabezpieczenie interesów klienta poprzez: indywidualną analizę każdej umowy kredytowej, właściwą identyfikację rodzaju umowy kredytowej, przeprowadzenie wstępnej kalkulacji pozwalającej szacunkowo wskazać zakres korzyści dla klienta, a następnie dochodzenie roszczeń przeciwko bankowi o ustalenie kształtu umowy na przyszłość, co przywróci klientowi poczucie stabilności i przewidywalności zaciągniętego zobowiązania, zwrot nadpłaconych rat i różnic kursowych, tzw. spreadów, oraz innych nienależnie pobranych przez bank kwot, w szczególności związanych ze stosowaniem przez bank nieprawidłowego mechanizmu oprocentowania.

Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych do CHF.

Wiele umów kredytowych stosowanych przez banki zawiera klauzule waloryzacyjne, które odwołują się do kursu danej waluty określonej w tabeli kursowej banku. W ocenie prawników Kancelarii CIC tego typu postanowienia są nieważne z mocy prawa.

Zgodnie z polskim prawem świadczenie (np. rata kredytu) musi być oznaczone. Ścisłe oznaczenie świadczenia, a przynajmniej sposobu, który pozwoli je oznaczyć  w przyszłości, jest konieczne do tego, by zobowiązanie  w ogóle powstało.  W przypadku walutowej klauzuli waloryzacyjnej takim obiektywnie istniejącym kursem jest kurs rynkowy. Oczywiście samo stwierdzenie, że chodzi kurs rynkowy nie jest wystarczające, albowiem na rynku występujący różne kursy: mamy więc kurs kupna danej waluty, kurs sprzedaży, kurs średni. Należy więc  w umowie sprecyzować,  o jaki kurs chodzi, gdzie  i w jakim momencie publikowany. Taki wymóg wprowadziła  w 2011 r. nowelizacja antyspreadowa, która w art. 69 ust. 4a Prawa bankowego nakazała określenie  w umowie sposobów  i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego  w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

Jednakże tabela kursowa banku jest każdego dnia układana  i ogłaszana  w drodze swobodnego uznania banku  i może podlegać dowolnym zmianom. Jedynym ograniczeniem jest konkurencja rynku, która wymusza, aby kurs oferowany przez bank nie był jaskrawo gorszy od kursów stosowanych przez inne podmioty.  W konsekwencji często mamy do czynienia  z sytuacją, że rata kredytu przeliczona na walutę obcą została zawyżona.

W dniu 6 czerwca 2016 r. Rzecznik Finansowy opublikował raport dotyczący kredytów walutowych, w którym m.in. stwierdził, że przyjęty przez banki  w Polsce mechanizm odnoszący kredyt do waluty CHF jest niezgodny  z przepisami prawa.

Kancelaria Prawna Claim&Insurance Consulting “CIC” oferuje klientom analizę umowy kredytowej pod kątem nieważności klauzul waloryzacyjnych i możliwości dochodzenia nadpłaconych rat kredytu. Reprezentujemy klientów również w dochodzeniu nienależnie pobranych składek Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę