odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy-USA

Odszkodowania za wypadki przy pracy

1 1

Odszkodowanie za wypadek w pracy w USA

Pomimo rosnących obwarowań prawnych związanych z imigracją, rynek pracy Stanów Zjednoczonych wciąż stanowi dla wielu osób wspaniałe miejsce do budowania przyszłości zawodowej. Jednak wraz z napływem nowych pracowników, rośnie także liczba firm, które zatrudniają tak zwanych nielegalnych imigrantów. Pomimo obustronnej woli do pracy w szarej strefie, największe problemy pojawiają się wówczas, gdy w miejscu pracy wydarzy się wypadek. Pracodawca, który zatrudnia swoich pracowników nielegalnie, w obawie przed konsekwencjami wynikającymi z prawa amerykańskiego, w wielu przypadkach próbuje zatuszować zdarzenie, zostawiając pracownika bez pomocy. Takie na pozór ekstremalne sytuacje nie należą wcale do rzadkości, dlatego tak ważne jest uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej od niezależnej instytucji.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że odszkodowanie za wypadek w pracy w USA należy się każdej osobie, podejmującej zatrudnienie na terenie Stanów Zjednoczonych. Również osoby zatrudnione poza ramami prawa imigracyjnego, mają zagwarantowane w przepisach prawo do otrzymania odszkodowania. Nie powinno się z niego rezygnować ani ulegać ewentualnym zastraszeniom ze strony pracodawcy.
Także osoby pracujące legalnie nie są zwolnione z ryzyka wypadków przy pracy. Chociaż firmy, które działają w pełni legalnie, mają obowiązek przestrzegania restrykcyjnych norm bezpieczeństwa, żadne prawo nie jest w stanie zagwarantować, że wypadek się nie wydarzy. Okoliczności przyznawania odszkodowań za wypadki w pracy w USA znacznie różnią się od analogicznej sytuacji w Polsce. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, należy posiadać wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach prawnych i efektywnych sposobach formułowania roszczeń. Nasi prawnicy, obeznani w tematyce amerykańskiego prawa pracy, odznaczają się wysoką skutecznością w walce o odszkodowania dla osób poszkodowanych. Profesjonalna pomoc prawna jest na wyciągnięcie ręki i daje szansę na satysfakcjonującą rekompensatę majątkową.

Rodzaje roszczeń uwzględnianych przez amerykańskie prawo pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy w USA można uzyskać w ramach czterech głównych kategorii szkód na zdrowiu i mieniu. Należą do nich: rekompensata kosztów leczenia, utrata radości życia, zwrot utraconych dochodów oraz odszkodowanie za ból po doznanym uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Kluczowym czynnikiem determinującym skuteczny proces sądowy jest zebranie odpowiedniej dokumentacji, mającej moc dowodową. Konieczna do tego staje się wiedza o procedurach ubiegania się o odszkodowanie.
W Stanach Zjednoczonych udowodniona wina zakładu pracy skutkuje często milionową rekompensatą. Nawet złamanie palca lub nadgarstka wiąże się w wielu przypadkach z otrzymaniem zadośćuczynienia w wysokości kilkuset tysięcy dolarów. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu spraw przed ubezpieczycielami i sądami amerykańskimi, prawnicy Claim&Insurance mogą pochwalić się milionami dolarów uzyskanych dla klientów od amerykańskich instytucji. Liczba ta wciąż rośnie, co samo w sobie stanowi rekomendację do skorzystania z fachowej pomocy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w USA a pomoc adwokata

Uzyskanie profesjonalnej pomocy w kwestiach roszczeń odszkodowawczych pozostaje w zasięgu każdego poszkodowanego. Odszkodowanie za wypadek w pracy w USA jest nie tylko możliwe, ale wielce prawdopodobne po spełnieniu wymogów proceduralnych i zgromadzeniu wszelkich dokumentów walidujących poniesione obrażenia i szkody na majątku.
Skorzystanie z fachowych usług prawniczych znacznie przyśpiesza cały proces, pozwalając uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Odpowiednia wysokość rekompensaty za wypadek w pracy w USA ma nie tylko materialny wymiar. Środki finansowe dają bezpieczeństwo i zapewniają niezbędny czas na powrót do normalności po wypadku. Pozwalamy każdej osobie poszkodowanej poznać swoje prawa i dajemy skuteczne narzędzia do argumentacji roszczeń. Klient prowadzony jest przez prawnika na całym etapie procesu, który w zdecydowanej większości przypadków kończy się pozytywnym werdyktem. Wynagrodzenie kancelarii pobierane jest wyłącznie w momencie pozytywnego zakończenia sprawy i otrzymania środków na konto poszkodowanego.

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę