Polisolokaty

Jesteś posiadaczem tzw. polisolokaty i chcesz uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Zadzwoń do nas, pomożemy Ci! Wprowadzono Cię w błąd podczas sprzedaży? Oferowano Ci lokatę, która okazała się polisolokatą? Nie poinformowano się o ryzykach związanych z inwestycją? Obiecywano CI nierealne zyski?

Postępowanie w 4 krokach:

1. Analiza prawna.
2. Zgłoszenie roszczeń.
3. Mediacja.
4. Postępowanie sądowe.

Wynagrodzenie: – wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanych środków – opłata wstępna

Formularz zgłoszeniowy
   

   

  Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Zwrot całości wpłaconych środków lub pobranej opłaty likwidacyjnej

  Ubezpieczenie na życie lub dożycie z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy) to rodzaj ubezpieczenia, wskazany w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w dziale I. Umowa ubezpieczenia naz życie z UFK powinna łączyć w sobie 2 elementy: ubezpieczeniowy – ochornny oraz inwestycyjny. Elementy te powinny być przynajmniej równoważne, by nie powiedzieć, że dominującym elementem powinna być część ubezpieczeniowa, ponieważ w przeciwnym przypadku, produkt traci charakter ubezpieczeniowy, który staje się być iluzorycznym. 

   

  Formy prawne Ubezpieczeń z UFK

  Ubezpieczenia z UFK występują w formie Indywidualnej Umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – czyli takiej, w której Ty jako klient jesteś zarówno Ubezpieczającym, stroną umowy ubezpieczenia zawieranej z zakłądem ubezpieczeń, jak i Ubezpieczonym, który jest objęty ochorną ubezpieczeniową. Wówczas otrzymujesz polisę ubezpieczeniową.

  Natomiast w praktyce bardzo często wystepuje forma Grupowej Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w której nie występujesz jako Ubezpieczający, tylko jako Ubezpieczony, natomiast Ubezpieczającym jest zazwyczaj pośrednik finansowy albo bank albo pracodawca, któy zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia. Wówczas otrzymujesz certyfikat albo inny dokument albo w ogóle nie otrzymasz żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

  Forma prawna Ubezpieczenia z UFK ma bardzo istotne znaczenie prawne, ponieważ determinuje uprawnienia i obowiązki jakie posiadasz !!!

   

  Najczęściej spotykane nieprawidłowości w procesie sprzedaży Ubezpieczeń z UFK

  Poniżej przedstawiamy najczęstsze nieprawidłowości zidentyfikowane w praktyce reprezentowania naszych Klientów, które występują podczas oferowania ubezpieczenia z UFK. Jeżlei w Twoim przypadku miało miejsce jedno z poniższych zdarzeń, można stwierdzić, że również wobec Ciebie został zastosowany misseling oraz nieuczciwe  praktyki rynkowe.Wówczas występują podstawy prawne do dochodzenia roszczeń zwrotu wszystkich środków wpłaconych na rzecz ubezpieczenia z UFK.

   

  Zapewniono Cię, że produkt jest bezpieczną lokatą terminową bez ryzyka starty środków?

  Zapewniono Cię, że w każdym czasie trwania produktu możesz z niego zrezygnować i wypłacić całość wpłaconych środków, co jak się okazało jest  niezgodne z warunkami produktu?

  Zagwarantowano Ci pewny zysk, a w rzeczywistości okazało się, że nie tylko nie masz pewności zysku ale również utraciłeś wpałcone środki?

  Zapewniano Cię, że po kilku latach najlepiej jest zrezygnować z produktu ponieważ wówczas będzie najwyższy zysk?

  Nie przekazano Ci Warunków ubezpieczenia lub Regulaminu Funduszu lub Tabeli Opłat i Prowizji? 

  Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych zapytań, brzmi TAK to mamy problem. Ale spokojnie, jest duża szansa, że go wspólnie rozwiążemy. Poniżej przedstawimy Ci zwięzły opis produktu ubezpieczeniowo ? inwestycyjnego, do którego przystąpiłeś. Podczas procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK sprzadawca mógł Cię świadomie albo nieświadomie wprowadzić w błąd. Przykładek wprowadzenia w błąd jest np. przekazanie informacji, że możesz zrezygnować, rozwiązać umowę w każdym czasie, nie ponosząc kosztów albo nie informując o kosztach rezygnacji, bądź zapewniając o zyskach z inwestycji lub gdy nie przekazano Ci kompletu dokumentacji (np. polisy ubezpieczeniowej, ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu funduszu kapitałowego, tabeli opłat i prowizji) lub zapewniano Cię o innych parametrach polisolokaty, które nie mają pokrycia w dokumentacji umownej, czego skutki odczuwasz, gdy złożyłeś dyspozycję rezygnacji lub odczujesz gdy ją złożysz. Jeżeli takie okoliczności procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK miały miejsce w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami a po dokonaniu analizy dokumentacji Twojej umowy, pomożemy unieważnić Twoją umowę, co będzie skutkowało zwrotem wpłaconych przez Ciebie pieniędzy.


  Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to skomplikowany produkt finansowy, inwestycyjny. Bardzo często się zdarza, że praktycznie ubezpieczeniem jest tylko z nazwy, ponieważ w praktyce jest to produkt inwestycyjny, którego głównym celem jest inwestowanie Twoich środków w fundusze kapitałowe.

  Produkt powinien w teorii pełnić 2 funkcje: ubezpieczeniową i inwestycyjną. Funkcja ubezpieczeniowa polega na ubezpieczeniu życia albo życia i dożycia. Funkcja inwestycyjna polega na inwestowaniu składek w różne instrumenty finansowe (np. fundusze kapitałowe). Bardzo często funkcja inwestycyjna jest znacznie większa niż ubezpieczeniowa. Dzieje się tak dlatego, że składki, które wpłacasz, często w znikomej wysokości pokrywają ryzyko ubezpieczeniowe ubezpieczyciela, o czym świadczą znikome gwarantowane sumy ubezpieczenia (np. 100 zł). Natomiast znaczna część pozostałej składki jest inwestowana. W temacie funkcji inwestycyjnej w tym momencie próżno się dużo rozpisywać, ponieważ każda inwestycja może być różnie skonstruowana. Inwestycja mogą być dokonywane w różne instrumenty finansowe. Jednak, co najważniejsze dla Ciebie, często tylko i wyłącznie Ty ponosisz samodzielnie ryzyko inwestycyjne. Ryzyko inwestycyjne, czyli jeżeli inwestycja się nie powiedzie i znaczna część Twoich pieniędzy przepadnie, a odpowiedzialność poniesiesz wyłącznie tylko Ty. Zdarzają się również i takie, w których występuje gwarancja wpłaconych środków, zatem w przypadku niepowodzenia inwestycji, po upływie określonego czasu, otrzymasz środki w określonej gwarantowanej wysokości.

   

  Opłaty likwidacyjne oraz Ukryte opłaty likwidacyjne?

  Opłaty likwidacyjne lub Ukryte opłate likwidacyjne to “kara” za to, że chcesz zrezygnować z ubezpieczenia przed czasem. Często okres na jaki jest zawierane ubezpieczenie z UFK to wiele lat np. 10 lub15 lat. WIęc jeżeli chcesz przed upływem tego czasu zrezygnować z ubezpieczenia z UFK to zakład ubezpieczeń pobierze właśnie opłatę likwidacyjną lub ukryta opłatę likwidaycjną.

   

  Różnice pomiędzy Opłatą likwidacyjną a Ukrytą Opłatą likwidacyjną

  Opłata likwidacyjna to wprost wskazana w Warunkach ubezpieczenia oraz Tabeli Opat i Prowizji, opłata, która jest pobierana w przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia z UFK. Natomiast Ukryta opłata likwidacyjna to również opłata za wcześniejsze wycofanie się z ubezpieczenia z UFK, tylko, że jest ona ukryta w Wartości wykupu lub Świadczeniu wykupu, które również są uregulowane w Warunkach ubezpieczenia a ich wartość jest podana w Tabeli Opłat i Limitów. Świadczenie wykupu/wartość wykupu to wartość pieniędzy jaka zostanie Ci wypłacona gdy zrezygnujesz z polisolokaty przed czasem, a zatem pomniejszone o opłatę likwidacyjną ale bez jej podania, podawana jest już tylko różnica pomiędzy wartością Twoich środków a opłatą likwidacyjną. Zatem opłata likwidacyjna i ukryta opłata likwidacyjna to pieniądze jakie pobiera od Ciebie ubezpieczyciel gdy chcesz wcześniej rozwiązać umowę. Opłaty te są często bardzo wysokiej. Nierzadko zdarza się, że jeżeli rezygnacja z polisy ma nastąpić w pierwszych latach jej trwania to utracisz całość wpłaconych pieniędzy.

   

  Podstawy prawne dochodzenia roszczeń o zwrot całości wpłaconych

  Jeżeli w Twoim przypadku miało miejsce zastosowanie przez spredawcę, u którego pozyskałeś Ubezpieczenie z UFK, nieuczciwych praktyk rynkowych, misselingu, możesz wówczas dochodzić roszczenia zwrotu całości wpłaconych środków pieniężnych.

  Powyższy cel można osiągnąć na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych z 2007 r.

  Przepisy art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, określa jakie praktyki rynkowe należy zakwalifikować jako nieuczciwe praktyki rynkowe. Wskazane zostały konkretne przesłanki, po spełnieniu których należy wykazać stosowanie przez przedsiębiorców – również instytucje finansowe – nieuczciwych praktyk rynkowych.

  W wyniku wykazania występowania nieuczciwych praktyk rynkowych w działalniu przedsiębiorcy, na podstawie art. 12 ustawy o nieuczciwych praktyk rynkowych, można żądać określonych w tym przepisie, sankcji za takie zachoanie i czynnosci przedsiębiorcy.

  Jedną z określonych w pkt 4) przedmiotowego przepisu, jest żądanie naprawienia szkód, w tym żądanie unieważnienia umowy z obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń, na zasadach ogólnych (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego).