odszkodowanie-za-potracenie-pieszego

Miałeś wypadek?

Możemy ci pomóc

1 1

Odszkodowania za potrącenie pieszego

Szkody osobowe związane z wypadkiem komunikacyjnym dotyczące pasażerów, pieszych oraz rowerzystów wymagają pilnej oraz fachowej pomocy. Poznaj naszą ofertę pomocy.

Czy zostałeś potracony przez samochód? Byłeś pasażerem pojazdu, który uczestniczył w wypadku? W jakich okolicznościach należy ci się odszkodowanie?
Odpowiedzialność kierującego pojazdem w przypadku potrącenia pieszego, czy szkody pasażera pojazdu jest oparta na zasadzie ryzyka. Art. 436. § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1 k.c. kształtuje odpowiedzialność znacznie bardziej rygorystycznie niż art. 415 k.c. Wynika z niego bowiem, że istnienie odpowiedzialności jest niezależne od winy sprawcy. Jego odpowiedzialność ma zatem charakter obiektywny – dla jej ustalenia wystarczy wskazanie, że powstała szkoda i że pozostaje ona w zwykłym związku przyczynowo-skutkowym z ruchem pojazdu (art. 361 k.c.).
Jak wykazano wyżej, szkoda poszkodowanego ma bezspornie związek z ruchem pojazdu. Oznacza to, że jako pieszy, czy pasażer samochodu, jeśli doznałeś uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia w wyniku wypadku z udziałem samochodu, nie musimy udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie i szkodę, ponieważ ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Nasza kancelaria udziela pomocy w uzyskaniu odszkodowania za szkody wynikające z potrącenia pieszego.

Co w przypadku procesu karnego, czy muszę czekać na prawomocny wyrok ?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do aktywnego udziału w prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym. Uzależnienie przyjęcia odpowiedzialności od wyniku postępowania karnego misi być uzasadnione.

Odpowiedzialność za szkody osobowe, pasażera czy pieszego, rowerzysty nie wymaga ustalenia winy kierującego. Postępowanie karne ma na celu ustalenia przesłanek winy w znaczeniu karnoprawnej (ustalenie znamion przestępstw, określone sprawstwa, oraz dokonania oceny karnoprawnej). Warto tylko, dodać, że zgodnie z art. 11 k.p.c. ,,Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.??

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

Podsumowując uniewinnienie sprawcy wypadku czy skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 k.k. ) nie stanowi przeszkody w staraniu się odszkodowanie z oc sprawcy wypadku.

Jeżeli doznaliśmy szkody jako pieszy albo rowerzysta, możemy domagać się odszkodowania nawet jeżeli postępowanie karne jest jeszcze w toku, a także nawet jeżeli sprawca zostanie uniewinniony.

Plusem postępowaniu karnego, jest zwiększony termin przedawnienia roszczeń (art. 442 [1] § 2 k.c.- 20 lat )  w przypadku stwierdzenia znamion przestępstwa.

Dodatkowo warto pamiętać, że jako osoba pokrzywdzona w postępowaniu karnym, mamy możliwość wystąpienia z wnioskiem o zasadzenie nawiązki czy zadośćuczynienia za potrącenie pieszego (art. 47 k.k.).  Zgodnie z aktualny orzecznictwem SN zasadzenie nawiązki nie powinno wpływać na zmniejszenie zadośćuczynienia  z oc sprawcy z art. 445 k.c.

Sprawca nie został ustalony albo nie miał wykupionej polisy OC ? czy dostanę odszkodowanie?

W tego typu sytuacjach roszczenia poszkodowanych zaspokaja specjalnie w tym celu powołana instytucja jaką jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z siedzibą w Warszawie. Do zadań Funduszu m.in. należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie powstałe na terytorium Polski, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, a nie ustalono ich tożsamości, a także gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Poznaj opinie naszych klientów>>

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę