odszkodowanie-za-szkode-w-mieniu-slider

Szkoda w mieniu

1 1

Odszkodowania za szkody w mieniu

Szkoda majątkowa – czyli naruszenie prawnie chronionych dóbr i interesów

Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego.
Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

Rodzaje ubezpieczeń, z których dochodzimy odszkodowań:

 • OC  posiadacza pojazdu – jeżeli szkoda powstała na skutek jego działania,
 • dobrowolne ubezpieczenia mienia,
 • odszkodowanie z a zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)

Rodzaje uszkodzonego mienia

 • Nieruchomości
 • Rzeczy ruchome (samochód, maszyny, inne)
 • inne.

Świadczenia odszkodowawcze

 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie.

OBSŁUGA KLIENTÓW:

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji.

DATA POWSTANIA WYPADKU/PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki powstałe do 20 lat.
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę