odszkodowania-za-inne-wypadki-slider

Inne wypadki

1 1

Odszkodowania za wypadki losowe

Oferujemy usługę kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku wszelkich wypadków, w szczególności wskazanych poniżej, ale rozpatrujemy wszelkie inne możliwe przypadki, pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W ramach naszej usługi zapewniamy pełny pakiet czynności zgłoszenia i uzyskania wszelkich należnych świadczeń adekwatnych dla danego wypadku.

Przykłady innych wypadków

 • poślizgnięcie, upadek
 • bezpodstawne zatrzymanie lub aresztowanie
 • pogryzienia przez psa
 • wypadek w szkole
 • wypadek w sklepie
 • szkody rzeczowe: zalania, pożary, inne zniszczenia mienia.

Przykłady szkód

 • śmierć
 • wszelkie uszkodzenia ciała
 • wszelki rozstrój zdrowia
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
 • inne.

Świadczenia odszkodowawcze

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot wszelkich kosztów leczenia
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • kosztów uszkodzonego mienia
 • kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

OBSŁUGA POSZKODOWANYCH

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, powinna nastąpić w terminie 30 dni
 • Program Health – wybranym osobom poszkodowanym oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki powstałe do 20 lat w przypadku przestępstwa
 • Co do zasady występuje 3 letni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, od momentu pozyskania informacji o szkodzie lub osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę