odszkodowania-za-wypadki-w-rolnictwie-slider

Wypadek w rolnictwie

1 1

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Rolnik

osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, a także dzierżawca, najemca czy użytkownik gospodarstwa rolnego zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia oc rolnika:

 • rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
 • osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym
 • osoby pracujące z rolnikiem w gospodarstwie rolnym.

Przykłady szkód w rolnictwie, z których uzyskujemy odszkodowanie:

 • śmierć
 • wszelkie uszkodzenia ciała
 • wszelki rozstrój zdrowia
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Świadczenia odszkodowawcze:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie dla poszkodowanego
 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpnie dla bliskich zmarłego rolnika lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC rolnika
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot wszelkich kosztów leczenia
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • zwrot utraconych zarobków
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • kosztów uszkodzonego mienia
 • kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

OBSŁUGA POSZKODOWANYCH:

 • Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, powinna nastąpić w terminie 30 dni
 • Program Health – wybranym osobom poszkodowanym oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

 • 20 lat – w przypadku przestępstw
 • 3 lata – od momentu pozyskania informacji o szkodzie lub osobie obowiązanej do naprawienia szkody.

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Posia­dacz pojazdu ponosi odpo­wie­dzial­ność za szkodę na oso­bie lub mie­niu, wyrzą­dzoną komu­kol­wiek przez ruch pojazdu na zasa­dzie ryzyka. Jest to zasada ponoszenia odpo­wie­dzial­ności, która polega na tym, że sprawca szkody może uwol­nić się od ponoszenia odpo­wie­dzial­no­ści tylko wów­czas, gdy zaistniała jedna jest z poniższych przesłanek: 1) szkoda nastą­piła wsku­tek siły wyż­szej albo 2) wyłącz­nie z winy poszko­do­wa­nego lub osoby trze­ciej, za którą sprawca szkody nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści. Powyż­sze stanowi, że posia­dacz pojazdu jest obo­wią­zany do napra­wie­nia szkody, pomimo że do powsta­nia szkody mogło nie dojść z jego winy.
W przypadku zderzenia pojazdów, ich posiadacze mogę wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód, na zasadzie wykazania winy.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę