11 lipca 2018

Śmierć dziecka, niepełnosprawność dziecka poprzez błąd lekarzy? Sprawdź jakie przysługują roszczenia za medyczny błąd okołoporodowy

Ostatnie wpisyOkołoporodowe błędy medyczne powstają na skutek niestosowania przez personel medyczny, obowiązujących procedur postępowania w trakcie prowadzenia pacjentki przez okres ciąży, w trakcie porodu, których skutki mogą odbić się zarówno na matce jak i dziecku.

W naszej codziennej pracy najczęściej spotykamy się z błędami okołoporodowymi dotyczącymi niewykonanie cesarskiego cięcia, pomimo wystąpienia ku temu określonych wskazań. Najczęściej jest to: zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, nieprawidłowa diagnostyka stanu matki i płodu, doprowadzająca do nierozpoznania wady czy choroby, a co za tym idzie niepodjęcia na czas odpowiedniego leczenia. Ponadto z błędem okołoporodowym mamy do czynienia wówczas, gdy nie monitorowano stanu matki i dziecka lub zastosowano niewystarczający monitoring stanu ich zdrowia w sytuacji podwyższonego ryzyka, co doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu czy nawet śmierci matki lub dziecka.

Najczęstsze skutki błędów okołoporodowych

Niestety, bardzo często, w większości spraw dotyczących błędów medycznych, które trafiają do naszej kancelarii, a dotyczą medycznych błędów okołoporodowych, ich skutki dla matki, dziecka oraz całej rodziny są tragiczne. W przypadku skutków zdrowotnych u dziecka najczęściej występuje niedotlenienie noworodka, porażenie splotu ramiennego, złamanie obojczyka, uraz bioder noworodka, uraz czaszkowy, zachłyśnięcie się dziecka wodami płodowymi. Z kolei konsekwencje jakie spotykają matkę w wyniku błędu okołoporodowego to głównie: uszkodzenie miednicy, uszkodzenie pęcherza moczowego, krwawienia a nawet zgon.

Rodzaje roszczeń majątkowych poszkodowanego i jego bliskich powstałe w związku z błędem okołoporodowym:

Zadośćuczynienie za krzywdę ? jest to rodzaj roszczenia, które przysługuje poszkodowanym, za ból, cierpienie, krzywdy jakich doznali w związku z popełnionym błędem okołoporodowym, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Rodzice i inni bliscy poważnie chorego poszkodowanego w wyniku błędu okołoporowego również mają uprawnienie do dochodzenia kwoty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych jakie spowodował błąd okołoporodowy. Kolejnym jest roszczenie zadośćuczynienia z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość poszkodowanego, utrudnień w życiu codziennym, jakie wiążą się z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, ograniczeń w wyborze zawodu. Również widoczne inwalidztwo czy oszpecenie bliznami mogą stanowić podstawę dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę.

Odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową – czyli roszczenie zwrotu wszelkich kosztów, których była konieczność poniesienia, w związku z leczeniem, rehabilitacją dziecka, matki czy na rzecz leczenia matki, w związku z medycznym błędem okołoporodowym. Jeśli skutki wówczas obok zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową, dochodzić można również renty.

Renta – roszczenie o rente powstaje wówczas, gdy skutki zdrowotne błędu medycznego mają wpływ na przyszłość poszkodowanych/ poszkodowanego, powodują niezdolność do pracy bądź zwiększają ich potrzeby (konieczność dalszego leczenia, rehabilitacji, dostosowania otoczenia, mieszkania, zakup leków i przyrządów do ćwiczeń).