11 lipca 2018

Śmierć dziecka, niepełnosprawność dziecka poprzez błąd lekarzy? Sprawdź jakie przysługują roszczenia za medyczny błąd okołoporodowyOkołoporodowe błędy medyczne powstają na skutek niestosowania przez personel medyczny, obowiązujących procedur postępowania w trakcie prowadzenia pacjentki przez okres ciąży, w trakcie porodu, których skutki mogą odbić się zarówno na matce jak i dziecku.

W naszej codziennej pracy najczęściej spotykamy się z błędami okołoporodowymi dotyczącymi niewykonanie cesarskiego cięcia, pomimo wystąpienia ku temu określonych wskazań. Najczęściej jest to: zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, nieprawidłowa diagnostyka stanu matki i płodu, doprowadzająca do nierozpoznania wady czy choroby, a co za tym idzie niepodjęcia na czas odpowiedniego leczenia. Ponadto z błędem okołoporodowym mamy do czynienia wówczas, gdy nie monitorowano stanu matki i dziecka lub zastosowano niewystarczający monitoring stanu ich zdrowia w sytuacji podwyższonego ryzyka, co doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu czy nawet śmierci matki lub dziecka.

Najczęstsze skutki błędów okołoporodowych

Niestety, bardzo często, w większości spraw dotyczących błędów medycznych, które trafiają do naszej kancelarii, a dotyczą medycznych błędów okołoporodowych, ich skutki dla matki, dziecka oraz całej rodziny są tragiczne. W przypadku skutków zdrowotnych u dziecka najczęściej występuje niedotlenienie noworodka, porażenie splotu ramiennego, złamanie obojczyka, uraz bioder noworodka, uraz czaszkowy, zachłyśnięcie się dziecka wodami płodowymi. Z kolei konsekwencje jakie spotykają matkę w wyniku błędu okołoporodowego to głównie: uszkodzenie miednicy, uszkodzenie pęcherza moczowego, krwawienia a nawet zgon.

Rodzaje roszczeń majątkowych poszkodowanego i jego bliskich powstałe w związku z błędem okołoporodowym:

Zadośćuczynienie za krzywdę – jest to rodzaj roszczenia, które przysługuje poszkodowanym, za ból, cierpienie, krzywdy jakich doznali w związku z popełnionym błędem okołoporodowym, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Rodzice i inni bliscy poważnie chorego poszkodowanego w wyniku błędu okołoporowego również mają uprawnienie do dochodzenia kwoty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych jakie spowodował błąd okołoporodowy. Kolejnym jest roszczenie zadośćuczynienia z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość poszkodowanego, utrudnień w życiu codziennym, jakie wiążą się z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, ograniczeń w wyborze zawodu. Również widoczne inwalidztwo czy oszpecenie bliznami mogą stanowić podstawę dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę.

Odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową – czyli roszczenie zwrotu wszelkich kosztów, których była konieczność poniesienia, w związku z leczeniem, rehabilitacją dziecka, matki czy na rzecz leczenia matki, w związku z medycznym błędem okołoporodowym. Jeśli skutki wówczas obok zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową, dochodzić można również renty.

Renta – roszczenie o rente powstaje wówczas, gdy skutki zdrowotne błędu medycznego mają wpływ na przyszłość poszkodowanych/ poszkodowanego, powodują niezdolność do pracy bądź zwiększają ich potrzeby (konieczność dalszego leczenia, rehabilitacji, dostosowania otoczenia, mieszkania, zakup leków i przyrządów do ćwiczeń).