Często pytacie Nas jak dostać zwrot składki jeżeli zakończyliście ubezpieczenie wcześniej, przed czasem, w szczególności, gdy musieliście pozyskać ubezpieczenie do kredytu, a chcecie uzyskać zwrot składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

W przypadku spłaty kredytu przed terminem, zapłaty składki ubezpieczeniowej z góry za okres ubezpieczenia oraz rozwiązania stosunku ubezpieczenia, należny jest ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Kwestią bardzo istotną jest to, że zwrot nastąpi wyłącznie na żądanie ubezpieczającego. Podstawą prawną dla żądania zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej jest przepis art. 813 kodeksu cywilnego, który w zdaniu drugim stanowi, że w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Co zatem należy zrobić aby uzyskać zwrot składki? Zwrócić się z roszczeniem o jej zwrot do zakładu ubezpieczeń – w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Natomiast, żądanie o zwrot składki należy wystosować zarówno do banku jak i ubezpieczyciela –  w przypadku ubezpieczeń grupowych, czyli w przypadku, gdy to bank pobierał od nas składkę ubezpieczeniową. Co prawda ww. przepis prawa nie kształtuje uprawnienia ubezpieczonego, w przypadku ubezpieczeń grupowych, do żądania o zwrot składki, niemniej wydaje się być uzasadnionym aby ubezpieczony mógł żądać od banku zwrotu składki, w przypadku gdy dokonano zapłaty składki do banku. Podstawę prawną jaką można w tym przypadku zastosować, w przypadku gdyby bank uchylał się od zwrotu składki, jest instytucja prawna bezpodstawnego wzbogacenia uregulowana w przepisie art. 405 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe do zwrotu jej wartości.

Żądania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, można składać bez żadnego specjalnego druku, wystarczy samodzielnie sporządzony wniosek, spełniający wymogi formalne: dane personalne oraz teleadresowe wnioskującego, treść żądania, identyfikacja ubezpieczenia, datę sporządzenia wniosku, czytelny podpis. Radzimy wnioski doręczać listem poleconym z dowodem nadania przesyłki lub dowodem doręczenia albo osobiście z potwierdzeniem (pieczęć oddziału/agenta, dane i podpis osoby przyjmującej oraz data przyjęcia) – na kopii wniosku.

Pamiętaj, że wysokość zwróconej składki powinna być obliczona co do każdego dnia niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Często zdarza się, że zakłady ubezpieczeń wyliczają wysokość składki w stosunku miesięcznym, która to praktyka jest nieprawidłowa.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości oraz potrzeby indywidualnej analizy Twojej sprawy, możesz się do Nas zwrócić – Pomożemy Ci.