Wydarzył się wypadek drogowy ? doznałeś szkody osobowej ? podpowiadamy co należy zrobić aby uzyskać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości i czasie.

Jechałeś spokojnie i prawidłowo i ktoś w ciebie wjechał?

Byłeś pasażem a kierowca samochodu spowodował wypadek?

Przechodziłeś na na przejściu lub chodniku i zostałeś potrącony przez samochód?

Jesteś krewnym osoby która zginęła w wypadku komunikacyjnym?

To tylko przykładowe sytuacje, w wyniku których mogłeś doznać szkody osobowej. Podpowiemy Ci, co zrobić, jak postępować aby uzyskać odszkodowanie w pełnej wysokości i w określonym czasie. Wszelkie informacje jakimi chcemy się podzielić z poszkodowanymi, są wskazówkami, które mają za cel osiągnąć odszkodowanie.

W pierwszej kolejności zaraz po zajściu wypadku należy, w miarę możliwości zadbać o zabezpieczenie osób oraz miejsca wypadku. Jeżeli życie i zdrowie osób jest zabezpieczone, mając na celu uzyskanie odszkodowania, należy wezwać odpowiednie służby publiczne, w szczególności świadczące usługi medyczne ? pogotowie oraz policję. W naszej ocenie uzasadnionym jest, w szczególności w przypadku gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do spowodowania wypadku.

Niezwykle istotnym jest aby podczas zaistnienia wypadku, oczywiście w miarę możliwości, pozyskać dowód stanowiący potwierdzenie o odpowiedzialności sprawy za powstanie wypadku. Takim dowodem jest w szczególności: notatka policyjna albo oświadczenie, które to dokumenty powinny wskazywać sprawcę, poszkodowanego, okoliczności wypadku oraz dane polisy ubezpieczenia OC sprawcy.

W związku z odniesieniem rozstroju zdrowia i obrażeń ciała, należy niezwłocznie podjąć specjalistyczne leczenie. W celu uzyskania należnego odszkodowania, należy gromadzić wszelką dokumentację z przebiegu leczenia oraz rehabilitacji lub innych zabiegów lub metod leczenia. Ponadto należy skrupulatnie gromadzić dowody poniesienia wszelkich wydatków, jakie zostały poniesione w związku z usuwaniem skutków szkody osobowej, tj. m.in.: paragony lub faktury dowodów zakupu leków, urządzeń medycznych, koszty dojazdu do placówek medycznych, koszty dojazdów rodziny do osoby poszkodowanej, koszty wizyt lekarskich i rehabilitacji, koszty opieki osób nad osobą poszkodowaną lub inne wydatki jakie zostały poniesione w związku ze szkodą osobową.

W momencie gdy już posiadasz dowód potwierdzający sprawcę zdarzenia i znasz dane polisy ubezpieczeniowej sprawy, oraz posiadasz kopię dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia oraz dowody zakupów i wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją, masz komplet dokumentacji, która jest niezbędna dla ubezpieczyciela sprawy wypadku do przyjęcia odpowiedzialności za Twoją szkodę osobową oraz pozwala ustalić wartość szkody ? czyli należnego odszkodowania.

Pamiętaj, możesz zgłosić szkodę również gdy nie posiadasz ww. dokumentacji, wówczas ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie likwidacji szkody, w wyniku którego powinien ustalić czy ponosi odpowiedzialność za szkodę oraz jaka jest jej wysokość. Niemniej radzimy gromadzić ww. dokumenty, ponieważ przede wszystkim stanowią niezbity dowód, że odszkodowanie jest CI należne i jaka wysokość powinna zostać wypłacona. Również, w przypadku gdy posiadasz ww. dokumenty znacznie przyśpieszysz proces likwidacji szkody

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel prowadzi postępowanie likwidacji szkody. Pamiętaj, że postepowanie likwidacyjne jest uregulowane przepisami prawa, a więc ubezpieczyciel ma obowiązek stosować się do zasad. Pierwszą z zasad jest termin 30 dni (liczony od daty zgłoszenia szkody) w których ubezpieczyciel powinien ukończyć postępowanie i wypłacić odszkodowanie. Jest pewien wyjątek terminu 30 dni, ubezpieczyciel może wydłużyć postępowanie jeżeli powstała przeszkoda lub jeżeli trwa karne postępowanie  sądowe (ale nie zawsze, tylko wówczas gdy wina sprawcy nie jest oczywista), wtedy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od daty usunięcia przeszkody.

Kolejną zasadą postępowania likwidacyjnego, uregulowaną przepisami prawa, jest obowiązek poprawnego i rzetelnego uzasadnienia prawnego i faktycznego odmowy wypłaty całkowitej lub częściowej odszkodowania. Ubezpieczyciel ma obowiązek przekazać w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, przekazać pisemne uzasadnienie prawne oraz faktyczne podjętej decyzji.

Następnie, uwzględniając okoliczności jakie towarzyszyły Twojemu wypadkowi oraz szkodzie osobowej, możesz zgłosić następujące roszczenia o zapłatę następujących świadczeń odszkodowawczych:

?    zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);

?    zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);

?    rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);

?    jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);

?    rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

?    oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.).