3 maja 2016

Świadczenia odszkodowawcze poszkodowanego, który doznał szkody osobowej?

Ostatnie wpisyRodzaje świadczeń odszkodowawczych (pot. rodzaje odszkodowań) o które może ubiegać się poszkodowany, który doznał szkodyosobowej:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub cierpienie, które jest świadczeniem pieniężnym jednorazowym, stanowiącym rekompensatę doznanych cierpień fizycznych lub psychicznych poszkodowanego w wypadku (art. 445 k.c. w zw. z 444 k.c.);

  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, czyli kosztów, które mają związek z leczeniem lub rehabilitacją, określoną dietą odżywiania, kosztem opieki określoną ilość godzin dziennie nad poszkodowanym, kosztów przejazdów poszkodowanego lub jego bliskich do wszelkich miejsc, które należy odwiedzić w zwiąkzu z naprawą skutków wypadku, dostosowania mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, oraz również koszty przygotowania poszkodowanego do wykonywania innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);

  • rentę uzupełniającą, czyli wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);

  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), jakie jest uzasadnione w następstwie wypadku np. gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia utraci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);

  • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

  • zwrot utraconego dochodu (zarobków)  (art. 361 k.c.).